Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie

BIP Strona główna Katastrofa smoleńska Przydatne linki Kontakt

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu
ul. Saperów 22/24
50 - 984 Wrocław
telefon: 261 652 662
fax: 261 652 750
e-mail: wpg.wroclaw@npw.gov.pl

Kierownictwo Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu:

WOJSKOWY PROKURATOR GARNIZONOWY
płk Longin KULIK

tel.: 261 653 979
fax: 261 652 750
e-mail: wpg.wroclaw@npw.gov.pl

ZASTĘPCA WOJSKOWEGO PROKURATORA GARNIZONOWEGO
ppłk Kazimierz HAŁADAJ

tel.: 261 653 919
fax: 261 652 750
e-mail: wpg.wroclaw@npw.gov.pl

Funkcję rzecznika prasowego Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu pełni płk Longin KULIK.

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu jest wojskową jednostką organizacyjną prokuratury funkcjonującą w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. „w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury” (Dz. U. Nr 159, poz. 1048 z późn. zm.).

Obejmuje swoją właściwością obszar województwa dolnośląskiego, w województwie lubuskim obszar powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasto Zielona Góra oraz obszar województwa opolskiego.

Strukturę organizacyjną Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu regulują rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. „Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury” (Dz. U. Nr 221, poz. 1446) oraz rozkaz organizacyjny Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu .

W skład Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu wchodzą :

  • Dział Prezydialny,
  • Dział Postępowania Karnego.

W strukturze Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu funkcjonują również pion ochrony (do spraw ochrony informacji niejawnych) oraz jeden sekretariat, który wykonuje prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuraturę.

Zadania komórek organizacyjnych Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu:

Dział Prezydialny

Do podstawowych zadań działu prezydialnego należy:

1) prowadzenie spraw:

a) organizacyjnych, kadrowych i szkoleniowych,
b) finansowych, administracyjno-gospodarczych i socjalno-bytowych;

2) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji oddziału;

3) planowanie i realizacja kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki;

4) zbieranie i analiza danych dotyczących stanu przestępczości oraz danych statystycznych (sprawozdania zbiorcze);

5) wykonywanie zadań związanych z systemem informatycznym ProkStat;

6) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;

7) sprawowanie nadzoru nad pracą sekretariatu w zakresie ustalonym w rozkazie organizacyjnym;

8) zapewnienie gotowości i realizacja zadań mobilizacyjnych.

Dział Postępowania Karnego

Do podstawowych zadań działu postępowania karnego należy:

1) prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych:

a) o czyny zabronione, wyczerpujące znamiona przestępstw innych niż należące do właściwości wydziału śledczego wojskowej prokuratury okręgowej,
b) innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego lub wojskowego prokuratora okręgowego;

2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

3) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji działu.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © NPW 2009